top of page

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 - Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré szčo Jakub Ogurčák, s fakturačnou adresou: Hincovce 53, 05363 Spišský Hrušov, zapísaná Okresný úrad Spišská Nová Ves, č.živn.reg. 860-25169, IČO: 51065665, (ďalej len „Predávajúci“) uzatvorí za účelom predaja výrobkov v kamennej predajnia na webovej stránke www.mosadznerazidla.eu, online portáloch facebook a instagram (ďalej len tovar“).

1.2 - Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

2. Objednávka tovaru

2.1 - Záujemca si môže tovar objednať akýmkoľvek obvyklým spôsobom – osobne, v internetovom obchode, alebo e-mailom v predajni, alebo priamo v centrále spoločnosti.

2.2 - Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Na jej akceptáciu sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim v rozsahu cca 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru. Úhrada prevodom musí byť pripísaná maximálne do 3 dní odo dňa vystavenia objednávky, inak nemôžeme garantovať dohodnutý termín výroby. Zostávajúcu časť zákazník uhradí po dodaní zákazky v hotovosti na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list.

2.3 - Akékoľvek zmeny v objednávke je možné vykonať do 3 dní, prostredníctvom emailu uvedenom na www.mosadznerazidla.eu.

3. Kvalita tovaru, konštrukcia a balenie

3.1 - Výrobok je vyrobený z kvalitnej mosadze. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu hrúbky materiálu podľa technických parametrov.

3.2 - Konštrukčne sú mosadzné razidlá uspôsobené tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely.

3.3 - Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho.

 

 

4. Cena a platobné podmienky

4.1 - Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, v cene tovaru nie je zahrnuté aj balenie. Preprava do miesta dodania, nieje zahrnutá v cene tovaru.

4.2 - Po vyrobení objednaného tovaru, najneskôr pri jeho odbere je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny.

4.3 - Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania.

4.4 - Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry, prípadne iného vystaveného dokladu.


Bankové spojenie:
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.IBAN: SK9609000000005175635617 SWIFT: GIBASKBX

4.5 - Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.

4.6 - Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

4.7 - Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

4.8 - Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

5. Dodacie podmienky

5.1 - Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

5.2 - Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluvele. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dohodnuté, je kupujúci povinný tovar prevziať v mieste sídla predávajúceho.

5.3 - Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do 30 dní od zaplatenia zálohy kupujúcim.

5.4 - Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody a ušlý zisk.

5.5 - Po dodaní tovaru už zákazník nemá právo na vrátenie tovaru, keďže bol vyrobený na objednávku, pokiaľ boli dodržané podmienky zmluvy.

6. Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácia tovaru

6.1 - Záručná doba produktov Predávajúceho je 2 roky na mosadzné razidlá. Záruku vo väčšom rozsahu, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim.

6.2 - O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho.

7. Spracovanie osobných údajov

7.1 - Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zmluvy o preprave.

7.2 - Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám.

7.3 - Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.

7.4 - V prípade, že si kupujúci vyžiada zasielanie informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na elektronickú poštovú adresu (e-mail) kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať kedykoľvek správou zaslanou elektronickou poštou na adrese jkbogurcak@gmail.com

7.5 - Udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov, kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

8. Ochrana osobných údajov www.mosadznerazidla.eu

8.1 - Prevádzkovateľ tohto e-shopu spracúva osobné údaje fyzickej osoby – zaregistrovaného ( ďalej len „dotknutá osoba“ ) v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“)

8.3 - Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom uzavretia a plnenia zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, pri vybavovaní prípadných reklamácií, zasielaní aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom e-mailu so súhlasom adresáta.

8.4 - Súhlas udeľuje dotknutá osoba na dobu 10 rokov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia dotknutej osoby o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, alebo po doručení odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

8.5 - Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na internetovej stránke e-shopu ihneď po prihlásení, alebo požiadať o ich aktualizáciu písomnou formou zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu predávajúceho.

8.6 - Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať len správne, úplné, a podľa potreby aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu, po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu, osobné údaje dotknutých osôb bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi, a zabezpečí, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprístupnému spôsobu spracúvania a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ako ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.7 - Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.

8.8 - Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

8.9 - Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

8.10 - V prípade, ak dotknutá osoba pri registrácii, alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií predávajúceho bude mu ich predávajúci zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru dotknutá osoba uviedola. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na e-mailovej adrese predávajúceho. Dotknutá osoba vyslovene súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu stanoveným týmito VOP a zákonom o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 - Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

9.2 - Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.

9.3 - Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich.

bottom of page